I. TÜRKİYE’DE DIR FLOORTIME EĞİTİM PROGRAMLARI

PLANLANAN EĞİTİMLER

DIR® Modeli ve DIRFloortime® Eğitimleri

DIR Floortime eğitim programları; çeşitli düzeylerde teorik bilgi ve klinik yeterliliğe sahip uygulayıcılar yetiştirmeyi amaçlar. DIR Floortime® isim hakkı tescilli edilmiştir. Telif hakları ICDL kuruluşuna aittir. ICDL eğitimci sertifikası (International Trainer) sahibi olan uzmanlar tarafından düzenlenen eğitimler ile yüzyüze yada ICDL web sitesinden www.icdl.com internet üzerinden verilen eğitim programları ile öğrenilebilir. Bu yöntemi öğrenmek ve uygulamak isteyenler klinik süpervizyon ile kurslarda edindikleri bilgileri geliştime ve uygulamaya konusunda da destek alabilirler.

Günışığı Çocuk Merkezi 2005 yılından bu yana DIR Floortime yöntemini uygulamakta ve ülkemizde yaygınlaşması konusunda öncülük etmektedir.

Türkiye’de DIR Floortime eğitimleri Uluslararası Eğitimci Sertifikası sahibi Çiğdem Ergül tarafından Türkçe verilmektedir. Ülkemizde ilk defa 2013 yılında düzenlenen DIR Floortime Başlangıç Düzey Kursu, Bilgi Üniversitesinde Çocuk Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı işbirliği ile 80 kişinin katılımı ile yapılmıştır.İngiliizce dışında başka bir dilde yüzyüze verilen eğitimler için pilot çalışma olarak kabul edilen bu eğitim, farklı dillerde yapılan eğitimlere de örnek olmuştur.

DIR Floortime Uygulayıcısı Olmak için Gereken Eğitim Programları ve Sertifikalar:

DIR 101 Kursu - Başlangıç Düzeyi Kursu


  • Toplam 2 gün sürer.
  • DIR Floortime yaklaşımının temel prensipleri teorik bilgi ve video sunumları ile anlatılır.
  • (D )Gelişimsel, (I) Bireysel, (R )Etkileşim temelli yaklaşımın ne olduğuna dair bilgi verilir.
Bu eğitim DIR Floortime uygulayan bir klinisyen olmak için gereken eğitim sürecinin hazırlık kursudur. Kursu tamamlamak uygulayıcı olmak için yeterli değilidir.

Bu kursu tamamlayanların DIR Floortime uygulayan bir klinisyen olabilmeleri için eğitimlerine devam etmeleri ve sertifika almaları gereklidir.

Psikologlar, özel eğitim öğretmenleri, fizyoterapistler, ergoterapistler, dil ve konuşma terapistleri, çocuk eğitimi ve gelişimi uzmanları, PDR mezunları, okul öncesi öğretmenleri, aileler ve ilgili bölümlerde okumakta olan öğrenciler de katılabilirler. Kursun sonunda temel bilgileri içeren Türkçe notlar verilmektedir.

DIR 101 Öğrenim Hedefleri:

Kursu başarı ile tamamlayanlar
1- ilişki ve iletişim kurmak ile ilgili zorluklar ile otizmin temel özelliklerini,
2- İlişki Temelli Yaklaşımın ana hatlarını,
3- Fonksiyonel Duygusal Gelişiöi altı gelişim basamağı ile değerlendirmeyi
4- Bireysel farklılıkların çocuğun duyusal işlemleme,regülasyon ve öğrenme kapasitelerine etkilerini,
5- Temel floortime prensiplerini ,
6- DIR® modelinde ailenin ve ilişki temelli etkileşimin yerini ,
7- Afect kullanımının bireysel farklılıklar,ilişkisellik ve gelişim özellikleri ile ilişkisini öğrenirler.

DIR 101 Tamamlanan Eğitim Programları için tıklayın.

DIR 201 Kursu - Temel Fonksiyonel Duygusal Gelişim Kapasitelerini Desteklemek


Bu kurs kapalı bir grup eğitimi şeklinde uygulanır.Katılımcılar teorik bilgiler ve video görüntülerini izleyerek DIR Floortime modelinde yer alan ilk 4 gelişim kapasitesini tanımlamayı ve bu gelişim basamaklarındaki çocuklar ile DIR Floortime uygulamayı öğrenirler.

Duyusal reaktivite, duyduğunu anlama ve sözel ifade gelişimi, motor planlama, görsel uzaysal gelişim gibi alanlara ait bireysel farklılıkların, çocuğun gelişimi ve öğrenmesi üzerine nasıl etki ettiğini değerlendirerek, çocuğun nasıl destekleneceği öğrenilir.

Kursa katılanların DIR Floortime uygulamaya başladıkları vakalar ile kendi video görüntülerini başlangıç ve eğitimin ikinci kısmında olmak üzere toplam iki defa sunmaları ve öğrendiklerini uygulayarak yeterliliklerini paylaşmaları beklenir.

DIR 201 Öğrenim Hedefleri

I. GENEL TANIM

Kursu başarıyla tamamlayanlar aşağıdaki becerileri gerçekleştirebileceklerdir:
1- DIRFloortime™ Modelinde yer alan ilk ilk dört fonksiyonel duygusal gelişim kapasitelerini doğru bir şekilde tanımlayabilme,
2- Alıcı ve ifade edici dilin gelişimi, görsel-uzaysal becerinin gelişimi, motor planlama becerisinin gelişimi ve duyusal uyaranlara verilen tepkileri doğru bir şekilde açıklayabilme,
3- Çocuğa bakım veren yetişkinin güçlü yanlarını tanıyabilme ve yetişkini bu konuda destekleme,
4- DIR Floortime Modelini destekleyen bilimsel araştırmalara hakim olma,

II. DEĞERLENDİRME VE BİREYSEL PROFİL GELİŞTİRME

Kursu başarı ile tamamlayanlar aşağıdaki becerileri geliştirebileceklerdir..
1- Özel ihtiyaçları olup olmamasına bakılmaksızın, bir çocuğun (ya da yetişkinin) ilk dört fonksiyonel ve duygusal gelişim basamaklarındaki eksikliklerini veya güçlü yanlarını tanımlayabilme,
2- Duyusal hassasiyetlere bakılarak, görsel-uzaysal gelişimine, alıcı ve ifade edici dil gelişimine, motor planlama ve işlemleme becerilerine dair, hem çocuk hem de yetişkinler için bireysel profil geliştirebilme
3- Bireysel farklılıkların, ilk dört fonksiyonel ve duygusal gelişim basamağını nasıl olumlu ya da olumsuz etkilediğini açıklayabilme
4- Çocuğun bireysel farklılıklarını, etkileşim tarzını ve kültürel elementleri düşünerek çocuk ve ebeveyn arasındaki ilişkiyi tanımlayabilme ve uyum düzeyini anlayabilme

III. UYGULAMA: FLOORTIME

Kursu başarı ile tamamlayanlar aşağıdaki becerileri geliştirebileceklerdir..
1- Duygulanımı karşıdaki bireye uyumlu hale getirerek, regülasyonu destekleyerek, duygusal birlikteliği, karşılıklılığı ve ortak ilgiyi sürdürerek Floortime ilkelerinde yeterlilik gösterme ve DIR Modelini uygulamaya koyabilme,
2- Karşıdaki bireyin liderliğini(onun niyet ve motivasyonuna göre) takip etme, iletişim döngülerini zorlaştırıp bu ilginin süresini uzatmaya çalışma
3- Bireysel farklılıkları destekleyen Floortime stratejilerini kullanabilme, böylelikle daha uzun ve komplike iletişim döngüleri oluşturabilme

IV: İÇGÖRÜ VE PROFESYONEL KİMLİK

Kursu başarı ile tamamlayanlar aşağıdaki becerileri geliştirebileceklerdir..
Çalışılan bireyin bireysel farklılıklarına, fonksiyonel ve duygusal gelişim kapasitelerine (özellikle stres altında nasıl etkileşime girdiklerine) duyarlılık gösterme (örneğin, regüle olmalarına yardımcı olan durumlar nedir?)

Gözlemler, grup tartışmaları, bireysel değerlendirmeler, okumalar, süpervizyon ve diğer çalışmalar ile DIRFloortime Modeli ile ilgili bilgileri ve anlayışı ileriye taşıma ve uygulamaya dökme,

Yüksek etik değerlere ve uygulamanın standartlarına uymak; gizlilik kuralına ve onam formunu kullanmaya özen gösterme ve faaliyet alanının sınırlarının farkında olma.

DIR 201 Tamamlanan Eğitim Programları için tıklayın.

DIR 202 Kursu


DIR 202 Öğrenim Hedefleri

Yüksek Fonksiyonel Duygusal Gelişim Kapasitelerini Desteklemek
Bu kursu başarıyla tamamlamış olan katılımcılar aşağıdaki maddelerde yeterlilik kazanacaktır:

Bütünsel Olarak Düşünebilme
• 4., 5. ve 6. basamaklara ait kapasiteleri kavramak ve altı Fonksiyonel-Duygusal Gelişim Basamağını (FDGB) doğru tanımlamak
• Duyusal işlemleme, dil, motor planlama ve görsel-uzaysal gelişim gibi bireysel farklılıkları açıklayabilmek
• Çevrenin ve ilişkilerin bu bireysel farklılıklara ve altı basamağa olan etkisini açıklayabilmek
• Bireyin ve ona bakım veren kişinin sıradışı ve güçlü yanlarını tanımlayıp destekleyebilmek
• DIRFloortime modelini destekleyen bilimsel araştırmalar hakında bilgi sahibi olmak

Değerlendirme ve Bireysel Profil Geliştirebilme
• Özel gereksinimi olsun ya da olmasın, çocuklarda ve yetişkinlerde Fonksiyonel Duygusal Gelişim Basamaklarını tanımlayabilme (hakim, kısıtlı ya da daha görülmemekte)
• Özel gereksinimi olsun ya da olmasın, çocuklarda ve yetişkinlerde duyusal işlemleme ve motor planlama gelişimi, alıcı ve ifade edici dilin gelişimi ve görsel-uzaysal gelişim ile bağlantılı olarak bireysel profil çıkarabilmek
• Bireysel farklılıklar ve Fonksiyonel Duygusal Gelişim Basamakları arasındaki bütünlüğü açıklayabilmek
• Çevre ve ilişkilerin bireysel farklılıklara ve altı basamağa olan etkisini açıklayabilmek
• Uygulayıcının aile-çocuk arasındaki ‘uyum derecesini’ (bireysel farklılıkları, etkileşim stillerini ve kültürel özellikleri düşünerek) bilinçli bir şekilde değerlendirebilmek

Floortime Uygulaması
• Floortime yeterliliklerini gösterebilmek (ör; çocuğun liderliğini izleme, duygulanımı uyumlu hale getirme, regülasyona destek verme, duygusal birliktelik, ortak keyif alma, karşılıklılık ve kompleks düşünebilme)
• Çocuğun liderliğini izleyebilmek (içsel niyetlerine, motivasyonlarına ve amaçlarına uygun olarak) ve bunu yaparken iletişim döngülerinin süresini uzatmak ve karmaşıklaştırmak – 4,5 ve 6. basamaklara uygun olarak
• 4,5 ve 6. basamaklara uygun iletişim döngüleri oluşturabilmek için etkileşimi destekleyecek biçimde Floortime stratejilerini kullanabilmek

Profesyonel Kimlik
• Uzmanın kendi Fonksiyonel Duygusal Gelişim Basmakları’nın, bireysel farklılıklarının ve çevre üzerindeki etkisinin bilincinde olması, stres altındaki eğilimleri ve tercih edilen etkileşim stilleri de düşünülerek (ör; regüle kalmanıza ne yardımcı olur?)
• Disiplinlerarası bir yaklaşımın faydalarını gösterebilmek
• Gizlilik ilkesine ve hastaların rızasına saygı göstererek, uygulayıcı olarak kendi limitlerinin farkında olarak etik davranışlar sergilemek

DIR 203 Kursu


DIR 203 Öğrenim Hedefleri

DIR 203 kursu ebeveynleri, öğretmenleri ve diğer bakım veren kişileri eğitmek ve Fonksiyonel Duygusal Gelişim Kapasitelerini desteklemek amacındadır
Bu kursu başarıyla tamamlayan katılımcılar aşağıdaki maddelerde yeterlilik kazanacaktır;

• Kendi Fonksiyonel Duygusal Gelişim Kapasitelerinin, etkileşim stillerinin ve stresle başa çıkma becerilerinin farkında olmak
• Kendi güçlü yanlarını ve gelişim gerektiren alanları DIR Modeli® ve Floortime™ müdahalesiyle tanımlamak
• Çocuk ve yetişkindeki bireysel farklılıkları analiz edip, DIR 201 ve DIR 202 kurslarında öğrenilen kavramları kullanarak 9 Fonksiyonel Duygusal Gelişim Kapasitesini desteklemek
• Çocuk ya da yetişkinin 9 Fonksiyonel Duygusal Gelişim Basamağındaki işlevselliğini ve bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak birey için profil oluşturmak
• Ebeveynin ve çocuğun bireysel profilini ve kültürel farklılıklarını baz alarak, bireyin etkileşim stillerinin ve ‘uyum derecesinin’ gelişimini destekleyecek şekilde bireyi değerlendirmek
• DIR Modeli® ve Floortime™ prensiplerini gelişimsel çerçeve olarak kullanarak, ailenin seçebileceği diğer müdahale programlarının çocuğun programına nasıl entegre edilebileceğini açıklamak
• Duygulanımın rolü ve gelişimi desteklemekte ebeveynliğin önemini vurgulayan, DIR Modeli® ve Floortime™ müdahalesini destekleyen bilimsel araştırmalardan haberdar olmak
• DIR® kavramlarını DIRFloortime® uygulamasındaki yeterlilikler üzerinden gösterebilmek için;
    - Kendi duygulanım seviyesini anne-çocuk ikilisinin duygulanımına uyumlu hale getirmek, regülasyonu, duygusal birlikteliği ve ortak zevki desteklemek
    - Bakım veren kişinin liderliğini (içsel motivasyonları ya da ilgiyi) takip etmek ve ebeveynin, çocuğun yeni iletişim döngülerini başlatması için teşvik etmesini desteklemek
    - Ebeveynin ve çocuğun güçlü yanlarını tanımlayıp saygı göstermek
    - Ebeveynleri, öğretmenleri ve diğer bakım veren kişileri eğitirken, ‘kendini kullanma’ kavramını ve kendini yansıtma becerilerini etkili bir biçimde uygulamaya dökebilmek

DIR® kavramlarını ve DIRFloortime® prensiplerini, kendini yansıtma becerisi, gözlem, grup tartışmaları, kişisel değerlendirme, okumalar ve kendini gözlem ve inceleme ile tekrar uygulamaya koymayı, ‘anda’ regüle kalma becerisini yükseltmeyi hedefler.

Gizlilik ilkelerine bağlı kalarak, ailenin onayını ve disiplinlerarası uygulamayı göz önünde bulundurup, yüksek etik davranışları ve uygulama sırasında etik standartları korumayı hedefler.